Sea Food on ครก

MEDIA

Logo Design / Corporate Identity

Process

แนวคิดในการออกแบบโลโก้ เราจะพูดคุยและดึงความเป็นเอกลักษณ์ในตัวแบรนด์ๆ นั้นออกมาเพื่อมาตีโจทก์และออกมาเป็นแบบสเก็ตมือ จากนั้นมื่อผ่านคอนเซ็ปกับทางลูกค้าเราจึงลงมือทำเป็น Design แรก
ตัวสินค้าของลูกค้าซึ่งดูแล้วบางคนอาจจะไม่ได้มองถึงการสร้างแบรนด์แต่ลูกค้าของเรามองว่าถ้าเราต้องการภาพลักณ์และการจดจำ เราจำเป็นต้องสร้างแบรนด์ เพื่อเพ่ิมมูลค้าสินค้า และเพื่อการจดจำที่ดี ในการออกแบบเราได้ดึงความเป็นซีฟู้ด สีที่ใช้ และตัวอักษรที่ให้ความรู้สึกที่สอดคล้องกับตัวชื่อมาใช้ในการออกแบบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>