Neko Japanese Logo

Japanese Food Logo
MEDIA

Logo Design / Corporate Identity

Process

แนวคิดในการออกแบบโลโก้ เราจะพูดคุยและดึงความเป็นเอกลักษณ์ในตัวแบรนด์ๆ นั้นออกมาเพื่อมาตีโจทก์และออกมาเป็นแบบสเก็ตมือ จากนั้นมื่อผ่านคอนเซ็ปกับทางลูกค้าเราจึงลงมือทำเป็น Design แรกกัน โดยในงานนี้เราใช้ชื่อ Neko ที่แปลว่าแมวในภาษาญี่ปุ่นมาแบบว่าทำอย่างไรให้แมวเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของโลโก้และทำให้ดูครั้งแรกแล้วดูออกว่าแบรนด์นี้มาจากญีปุ่น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>