Agri-Media

port_web_3
Media

Website / Web Design

Process

เว็บที่เรามีส่วนร่วมหลักในการคิด Content และการนำเสนอข้อมูลที่มีประโยชน์ของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อการใช้งานที่ง่ายโดยทำให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูลที่มีอยู่หัวข้อไม่สับสนในการเปิดใช้งาน รวมทั้งยังมีส่วนร่วมในการพัฒนาแอฟพลิเคชั่น ให้สอดคล้องกับตัวเว็บไซต์อีกด้วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>